วิสัยทัศน์

"ผู้บริโภคปลอดภัย การทำงานโปร่งใส เอาใจใส่ให้บริการ 
สร้างความชำนาญเฉพาะทาง เสริมสร้างงานสู่สากล"