พันธกิจ

1.ถวายความปลอดภัย  แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

2.ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  เฉพาะทางเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่

3.รักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน ชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา

4.ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การ  ทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

5.พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ  เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

6.ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศ  ตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

7.สนับสนุนการปฏิบัติงาน  กับหน่วยราชการอื่น

8.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย