ประวัติ

        คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2547 ให้โอนภารกิจของกองบังคับการทะเบียน หรือชื่อย่อว่า บก.ท. ไปยังหน่วยงานอื่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2548 ได้มอบหมายให้กองทะเบียนในขณะนั้น รับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวน และจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั่วราชอาณาจักร
        ต่อมา เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2552 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
        กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือ ส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ บก.ปคบ. จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค