การตั้งค่าโปรแกรม FortiClient

      กำหนด Remote Gateway เป็น  119.46.144.89

      ใส่ User name และ Password ตามที่ตั้งไว้ใน Mobile App ระบบรถยนต์สายตรวจ