ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ 

RTP.HighTechCrime.org


ข่าวประชาสัมพันธ์

                    เรียนผู้ใช้งาน ระบบรถยนต์สายตรวจฯ ทุกท่าน

                            เพื่อให้การปรับปรุงระบบการเข้าถึงฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผ่านทาง SSL VPN ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องระงับการเข้าถึงของผู้ใช้
งานในระบบเดิมทั้งหมด จนกว่าท่านจะเข้าไป
ปรับปรุงฐานข้อมูลกำลังพลของตนเอง ให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน สำหรับรับ One Time Password ด้วย SMS เท่านั้น จึงจะสามารถ
ใช้งานระบบต่อไปได้  ทางกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้โครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในรถยนต์สายตรวจ

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ ในการพิทักษ์รับใช้และให้บริการประชาชน
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเชื่อมต่อระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ในรถยนต์สายตรวจ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติ ที่ต้องการยกมาตรฐานการรักษาความสงบเรียบร้อบและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยชีวิต ร่างกายและทรับสินของประชาชนด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน


เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร?

ขยายการเข้าถึงข้อมูล

รองรับการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านทางอินเทอร์เน็น ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในลักษณะ Everywhere Everytime ไม่น้อยกว่า 20,0000 คน พร้อม ๆ กัน โดยสามารถลงทะเบียนการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ

การฝึกอบรม


เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ยกมาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่ให้สอดรับกับการเปิดประชาคมอาเซียน

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมกล้องวงจรปิดแบบระบุพิกัดในรถยนต์สายตรวจ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ และรองรับการติดต่อสื่อสารรูปแบบใหม่

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

ช่วยประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการสืบค้นข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งาน โดยมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัย